اخبار فرمانداري
1399/02/24
  • محقق شدن مصوبات روستاگردي

    بازديد از کانال‌کشي روستاها به نمايندگي از 16 روستا
  • محقق شدن مصوبات روستاگردي فرماندار نهاوند به گزارش روابط عمومي فرمانداري نهاوند يکي ديگر از تعهدات روستاگردي فرماندار نهاوند کانال‌کشي روستاها بود که در حال انجام است. ناصري فرماندار نهاوند به همراه رئيس بنيادمسکن شهرستان و بخشدار به نمايندگي از ??روستاي جز طرح، امروز از دو روستاي بالاجوب و گنبدکبود از توابع بخش زرين دشت بازديدي از روند اجراي طرح کانال‌کشي روستا انجام دادند. فرماندار نهاوند بيان کرد: اين مهم جز مصوبات روستاگردي و تعهدات من و مديران بود و در حالي در حال اجرايي شدن مي‌باشد که از مطالبات چندين ساله مردم بود.