اخبار فرمانداري
1398/02/28
  • نشست تخصصي

    ناصري فرماندار نهاوند با رئيس پارک علم و فناوري استان همدان
  • نشست تخصصي ناصري فرماندار نهاوند با رئيس پارک علم و فناوري استان همدان و حضور معاونين، کارشناسان و جمعي از کارآفرينان شهرستان در راستاي بررسي مسائل و مشکلات حوزه مراکز نوآوري و رشد