انتخابات
1394/10/12
  • برخورد با تخلفات انتخاباتي

    فرماندار شهرستان نهاوند : با هر گونه تخلف انتخاباتي قبل از شروع رسمي و قانوني تبليغات به شدت برخورد مي‌شود
  • آقاي کريم حميدوند  فرماندار شهرستان نهاوند گفت: همه ما موظف به حراست از رأي مردم هستيم و مردم حق دارند به هر کسي که مي‌خواهند رأي دهند و براي هيچ مسئول و شخصيتي در سطح شهرستان حاشيه امني براي ارتکاب تخلف و جرائم انتخاباتي وجود ندارد و با آن‌ها برخورد جدي مي‌شود.

    آقاي حميدوند با اشاره به بحث انتخابات به حضور همه اقشار جامعه در پاي صندوق هاي راي تاکيد کرد و گفت: دشمن مي خواهد با تخريب فضاي انتخاباتي و دور کردن مردم از صحنه انتخابات موجب نابودي نظام جمهوري اسلامي ايران شود، پس نياز است با فراهم کردن شرايط لازم در انتخابات زمينه حضور همه مردم را در صحنه انتخابات فراهم کنيم.

    فرماندار شهرستان نهاوند بر بي طرفي در انتخابات تأکيد نمود و گفت: ما به عنوان دولت، امانتدار رأي مردم هستيم و کار به اين نداريم چه کسي رأي بياورد يا نياورد؛ مهم حضور مردم و اعتماد آنها به دست اندرکاران انتخابات است.

    منبع:صداي نهاوند